Последние публикации

Жалал-Абад шаардык мэриясы, жалпыга маалымдоо каражаттарына кайрылат!

Жалал-Абад шаардык ке\ешиндеги “+нъгъъ” фракциясынын айрым мъч=л=ръ, Жалал-Абад шаарынын мэри Мухтар Арапбаевге ишенб==чълък к=рс=тъъ тууралуу эч нерсеге негизделбеген, шаардын саясий кырдаалын татаалдаштырып туруктуулугуна шек келтирип, амбициялык мън=зд=гъ малыматтарды массалык маалымат каражаттары аркылуу таратуу менен алек болууда...

Жеке =зд=рънън пикирлерин “Буга эл арасында шаар мэрине нааразычылык к=б=йъп бараткандыгы, шаарда эч кандай =нъгъъг= карай жылыштар жоктугу себеп болду” - деген туура эмес, жалган билдиръъл=рдъ жасап жатышынан улам мэриянын тъшъндърм=сън жолдодук.

Жалпыга белгилъъ Мухтар Арапбаев шайлоодо ъч партиянын те\ колдоосуна ээ болуп шайланганы менен саясий атаандаштыктан утулуп калган “+нъгъъ” партиясы мэрдин ишт==сън= ар кандай жолдор менен жолтоо болуп, натыйжада шаардын =нъгъъсън= терс таасирин тийгизъъд=. Эмнегедир, “+нъгъъ” фракциясы жактаган мурдагы жетекчиликтин отчету шаардык ке\ештин сессиясында каралбагандыгы жана бюджеттик комиссиянын айынан 2013-жылдын шаар бюджети кечигип кабыл алынганы жана ошол учурда шаардын =нъгъъсън= терс таасирин тийгизип эл арасында нааразычылык жаратканы тууралуу калыстык ъчън да с=з козголгон эмес.

Ал эми, “шаар мэринин жергиликтъъ жеке ишкерлерге кысым жасап жаткандыгынан улам алардын нааразычылыгы къч=п барат!” – деп айткандары чындыкка жатпайт. Тескерисинче “Береке” базарын тартипке келтиръъ аракетин алар =з кызыкчылыгынан буруп кырдаалды курчутууга аракет жасаган.

Жергиликтъъ бийликтин жъргъзг=н аракети туура болгондуктан, Жалал-Абад шаарындагы нааразылык акциясын уюштуруп, бийликти басып алуу аракети болгон учурда мэрияга келишкен жок. Тилекке каршы, ошол учурда “+нъгъъ” партиясы чукул сессия чакырып “путч” кылууга аракет жасады. Бирок, максаттары ишке ашкан жок.

Аткаруу бийлиги болсо, ошол эле бюджет, экономика, каржы жана салык боюнча туруктуу комиссиясынын к=пчълък б=лъгън тъзг=н “+нъгъъ” фракциясынын депутаттары карап, колдоп берген бюджеттин чегинде иш алып барууда. Мурдагы жетекчилик ишке ашыра албай калган шаардын борборун тазалап иретке келтиръъ иштери тынымсыз жъръъд=. Ошондой эле, жаздан бери Жалал-Абад шаарынын к=ч=л=ръ о\долуп асфальт т=ш=лъъд=. Канчалаган миллион акча каражаты б=лънс= да бътп=й калган борбордук аянтка кошумча каражат б=лънъп бътк=рълъп жатат. Шаар мэри М.Арапбаевдин жеке демилгеси менен социалдык кызматкерлерге к=п кабаттуу ъй куруу долбоору кабыл алынып курулушу башталды. Жыл сайын ашкере чыгымга алып келип жаткан мектеп, бала бакчалардын жылуулук системасын реформалоонун натыйжасында бюджетке 10 млн. сом ън=мд=п калуу аракети к=рълъъд=. Салыктан качып к=мъск= ишкерлик жъргъзг=н ишканаларга к=з=м=лдъ къч=тъп шаардын казынасын к=б=йтъъ аракетин бурмалап, элге жаман к=рс=тъъ ъчън +нъгъъчъл=р астейдил далалат жасашууда. Эл аралык уюмдар менен алып барылып жаткан иштердин негизинде шаардын ичъъчъ суу тармагы реформаланууда. АРИС уюму менен биргеликте 500 ми\ АКШ долларына ылайык долбоорлор 5 аймактык башкармалыкта ишке ашырылууда.

Ырас, М.Арапбаев бюджет кабыл алынганча, ишке ашпаган программаларды кабыл алууга шашылбады, куру чечендикке салып, кооз съйл=б=й реалдуу иштерди жасоого багыт алды. Ал эми, мурдагы жетекчиликтен айрымаланып, бюджет ысырапкерчилигине жол бербей ън=мд=п иш алып барып жатканын айыптоо кълкъ келээрлик.

Шаар мэринин шаардын =нъгъъсъ ъчън конкреттъъ программасы бар жана ал акырындап ишке ашырылууда. Калаа башчысы, Мухтар Арапбаев шаардын келечегин чогуу жоопкерчиликке алган “+нъгъъ” партиясын конструктивдъъ кызматташууга жана шаардын кызыкчылыгы ъчън ынтымакташып иш алып барууга чакырат. Ал “+нъгъъ” фракциясы тарабынан сунушталган шаар ъчън пайдалуу болгон сунуштарды колдойт жана чогуу ишке ашырууга ънд=йт!

Жалал-Абад шаардык мэриянын басма-с=з кызматы.

2.07.2013-жыл

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у вас есть аккаунт на сайте, пожалуйста, войдите.
Только зарегистрированные пользователи могут отправлять запросы в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста войдите.

Пока ни одного комментария...