Элдик жаңылыктар

Кароосуз калган копуро

  • Автор: Эген САДАБАЕВ
  • Аймак: Ысык-Көл
  • Жарыяланган: 26.05.2016 @ 11:52

• КОЪГУРОО

КАРООСУЗ КАЛГАН КЁПЩРЁ

“ТАГДЫРЫН” ЧЕЧЭЭР ТАРАП ТАБЫЛАБЫ?!.

Ысык-Кёо облусуна караштуу Ак-Суу районунун аймагындагы Эларалык маанидеги «Каракол – Эъилчек» каттамындагы автожолдун 143-чакырымында, деъиз деъгээлинен дээрлик 3 000 метр бийиктикте, узундугу – 94, туурасы – 12 метр келген кёпщрё райондогу Эъилчек айыл аймагынын тургундарын, кыргыз-кытай мамлекеттик чек арасындагы Кыдыр-Аке атындагы Ысык-Кёл чек ара отрядынын тозотторундагы чек арачыларды, ошондой эле «Сары-Жаз» ёрёёнщндёгщ малчыларды райондук жана облустук борборлор менен байланыштырып турган жалгыз «артерия» болуп саналат.

Учурда аталган кёпщрё жан кейитээрлик абалда. Анткени, 2015-жылдын жаз-жай айларында аба-ырайы кескин жогорулап, натыйжада «Сары-Жаз» ёрёёнщндёгщ «Мерцбахер» кёлщ жарылып, андан агып чыккан суу «Эъилчек» дарыясына кошулуу менен аталган кёпщрёнщн тирёёчтёрщнщн айланасын жеп, агызып кетщщ коркунучун жараткан. Кёпщрёнщн оъ тарабындагы жер кыртышы суунун катуу агымы аркылуу желип, учурда кёпщрё пайдалануудан чыгып калуу коркунучунда.

Ак-Суу районунун акими Ж.Байсеитов маселе менен жеринде таанышып келгенден кийин тщзщлгён мындай опурталдуу кырдаал тууралуу КР Ёзгёчё кырдаалдар министри (ЁКМ), генерал-майор К.Бороновго (№ 01-22/1953, 21.10.2015-ж.), аталган министрликтин Ысык-Кёл облустук башкармасынын начальниги З.Жумагазиевге (№ 01-22/1934, 20.10.2015-ж.), ошол кездеги КР Транспорт жана коммуникациялар министри А.Малабаевге (№ 01-22/2251, 14.12.2015-ж.), КР Ёкмётщнщн Ысык-Кёл облусундагы ыйгарым укуктуу ёкщлщ А.Акибаевге (№ 01-22/241, 19.02.2016-ж.), ошондой эле КР ЖК депутаттары, жердештерибиз М.Сабировго, У.Чолпонбаевге жана Асылбек уулу Дамирбекке (№ 01-22/2115, 19.11.2015-ж.) расмий каттар менен кайрылып, аталган кёпщрёнщ чукул араларда талаптагыдай оъдоп-тщзёёгё кёмёк кёрсётщщ ётщнщчщн билдирген.

Кёп ётпёй, маселенин чоо-жайын аныктап, тийиштщщ чечим кабыл алуу максатында облустук, райондук бийликтердин жана КР ЁКМ облустук башкармасынын ёкщлдёрщнён тщзщлгён атайын комиссия жеринде болуп, аталган кёпщрё 1980-жылдары ёз ишмердщщлщгщн бул аймакта жщргщзгён Союздук маанидеги Тоо-кен байытуучу комбинат тарабынан салынып, кийин, Союз таркап, комбинат жоюлганда кёпщрё ээсиз калгандыгын аныктоо менен кёпщрёнщ Эъилчек айыл ёкмётщнщн балансына убактылуу ёткёрщп, КР ЁКМине аны калыбана келтирщщ маселесин чечщщ боюнча ётщнщч кылуу чечимине келген. Бирок, аталган министр орун басары Д.Алимбеков тарабынан район жетекчисине жолдонгон катта (№ 6/8362, 22.01.2016-ж.) КР ЁКМинде учурда каражат тартыш экендиги, ошондуктан, кёпщрёнщ айыл ёкмётщнщн эмес, КР Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин балансына ёткёрщп, жардамды ошолордон сураш керектиги белгиленген.

Район акиминин КР ЖК депутаттарына жолдогон каттын негизинде КР Ёкмётщнё депутаттык кайрылуу жасалып, натыйжада КР мурдагы Премьер-министри Т.Сариев тарабынан КР ЁКМ министрине – аталган кёпщрёнщ калыбына келтирщщ боюнча чукул чараларды кёрщщ, ошол кездеги КР Транспорт жана коммуникациялар министри А.Малабаевге – ЁКМ тарабынан ремонт иштери аяктагандан кийин кёпщрёнщ министрликтин балансына ёткёрщп алуу тапшырмалары берилип, аталган маселенин аткарылышына кёзёмёлдщк кылуу милдети Ёкмёт аппаратынан ёзгёчё кырдаалдарды алдын-алуу (Р.Жапаркулов) жана техникалык кёзёмёл кызматы (Э.Убалиев) бёлщмдёрщнё жщктёлгён (№ 18-8243, 02.03.2016-ж.).

Ошондой болсо да, ушул кщнгё чейин КР ЁКМ тараптан да, КР Транспорт жана коммуникациялар министрлиги тарабынан да Премьер-министрдин аталган тапшырмаларын аткаруу багытындагы максаттуу иш-аракеттер байкала элек. Ал эми аталган кёпщрёнщн абалы кщн ёткён сайын адам ёмщрщнё коркунуч келтирген кейпинде бойдон. Биздин пикирибизче, Ёкмёттёгщ кадрлык алмашууларга карабастан, мамлекеттик кызматтагы аткаруучулук тартип кыйшаюусуз улана берщщгё тийиш да!

...Мына, жаз да келди. Жакынкы кщндёрщ «Эъилчек» дарыясында суу деъгээли жогорулай баштайт. Ошондо кёпщрё тап-такыр эле жараксыз абалга келчщдёй. Андай болгондо – кёпщрёнщ кайра калыбына келтирщщ щчщн бир нече миллиондогон сомдук каражат талап кылынат. Учурда аз каражатты аяп, жакын араларда кёпкё чыгым тартчудайбыз. Деги, бийлик бутактарында кароосуз калган бул кёпщрёгё кёъщл бураар тарап табылабы?!.

Эгемберди САДАБАЕВ,

Ак-Суу райондук

“Ак-Суу баяны” газетасынын редактору

(0-771) 34-19-36).

• Кароосуз калган кёпщрёнщн жан кейитээрлик абалынан кёз ирмемдер

Бул жерде сиз өз жаңылыгыңызды жарыялай аласыз..