Акыркы макалалар

Жалал-Абад шаардык мэриясы, жалпыга маалымдоо каражаттарына кайрылат!

Жалал-Абад шаардык ке\ешиндеги “+нъгъъ” фракциясынын айрым мъч=л=ръ, Жалал-Абад шаарынын мэри Мухтар Арапбаевге ишенб==чълък к=рс=тъъ тууралуу эч нерсеге негизделбеген, шаардын саясий кырдаалын татаалдаштырып туруктуулугуна шек келтирип, амбициялык мън=зд=гъ малыматтарды массалык маалымат каражаттары аркылуу таратуу менен алек болууда...

Жеке =зд=рънън пикирлерин “Буга эл арасында шаар мэрине нааразычылык к=б=йъп бараткандыгы, шаарда эч кандай =нъгъъг= карай жылыштар жоктугу себеп болду” - деген туура эмес, жалган билдиръъл=рдъ жасап жатышынан улам мэриянын тъшъндърм=сън жолдодук.

Жалпыга белгилъъ Мухтар Арапбаев шайлоодо ъч партиянын те\ колдоосуна ээ болуп шайланганы менен саясий атаандаштыктан утулуп калган “+нъгъъ” партиясы мэрдин ишт==сън= ар кандай жолдор менен жолтоо болуп, натыйжада шаардын =нъгъъсън= терс таасирин тийгизъъд=. Эмнегедир, “+нъгъъ” фракциясы жактаган мурдагы жетекчиликтин отчету шаардык ке\ештин сессиясында каралбагандыгы жана бюджеттик комиссиянын айынан 2013-жылдын шаар бюджети кечигип кабыл алынганы жана ошол учурда шаардын =нъгъъсън= терс таасирин тийгизип эл арасында нааразычылык жаратканы тууралуу калыстык ъчън да с=з козголгон эмес.

Ал эми, “шаар мэринин жергиликтъъ жеке ишкерлерге кысым жасап жаткандыгынан улам алардын нааразычылыгы къч=п барат!” – деп айткандары чындыкка жатпайт. Тескерисинче “Береке” базарын тартипке келтиръъ аракетин алар =з кызыкчылыгынан буруп кырдаалды курчутууга аракет жасаган.

Жергиликтъъ бийликтин жъргъзг=н аракети туура болгондуктан, Жалал-Абад шаарындагы нааразылык акциясын уюштуруп, бийликти басып алуу аракети болгон учурда мэрияга келишкен жок. Тилекке каршы, ошол учурда “+нъгъъ” партиясы чукул сессия чакырып “путч” кылууга аракет жасады. Бирок, максаттары ишке ашкан жок.

Аткаруу бийлиги болсо, ошол эле бюджет, экономика, каржы жана салык боюнча туруктуу комиссиясынын к=пчълък б=лъгън тъзг=н “+нъгъъ” фракциясынын депутаттары карап, колдоп берген бюджеттин чегинде иш алып барууда. Мурдагы жетекчилик ишке ашыра албай калган шаардын борборун тазалап иретке келтиръъ иштери тынымсыз жъръъд=. Ошондой эле, жаздан бери Жалал-Абад шаарынын к=ч=л=ръ о\долуп асфальт т=ш=лъъд=. Канчалаган миллион акча каражаты б=лънс= да бътп=й калган борбордук аянтка кошумча каражат б=лънъп бътк=рълъп жатат. Шаар мэри М.Арапбаевдин жеке демилгеси менен социалдык кызматкерлерге к=п кабаттуу ъй куруу долбоору кабыл алынып курулушу башталды. Жыл сайын ашкере чыгымга алып келип жаткан мектеп, бала бакчалардын жылуулук системасын реформалоонун натыйжасында бюджетке 10 млн. сом ън=мд=п калуу аракети к=рълъъд=. Салыктан качып к=мъск= ишкерлик жъргъзг=н ишканаларга к=з=м=лдъ къч=тъп шаардын казынасын к=б=йтъъ аракетин бурмалап, элге жаман к=рс=тъъ ъчън +нъгъъчъл=р астейдил далалат жасашууда. Эл аралык уюмдар менен алып барылып жаткан иштердин негизинде шаардын ичъъчъ суу тармагы реформаланууда. АРИС уюму менен биргеликте 500 ми\ АКШ долларына ылайык долбоорлор 5 аймактык башкармалыкта ишке ашырылууда.

Ырас, М.Арапбаев бюджет кабыл алынганча, ишке ашпаган программаларды кабыл алууга шашылбады, куру чечендикке салып, кооз съйл=б=й реалдуу иштерди жасоого багыт алды. Ал эми, мурдагы жетекчиликтен айрымаланып, бюджет ысырапкерчилигине жол бербей ън=мд=п иш алып барып жатканын айыптоо кълкъ келээрлик.

Шаар мэринин шаардын =нъгъъсъ ъчън конкреттъъ программасы бар жана ал акырындап ишке ашырылууда. Калаа башчысы, Мухтар Арапбаев шаардын келечегин чогуу жоопкерчиликке алган “+нъгъъ” партиясын конструктивдъъ кызматташууга жана шаардын кызыкчылыгы ъчън ынтымакташып иш алып барууга чакырат. Ал “+нъгъъ” фракциясы тарабынан сунушталган шаар ъчън пайдалуу болгон сунуштарды колдойт жана чогуу ишке ашырууга ънд=йт!

Жалал-Абад шаардык мэриянын басма-с=з кызматы.

2.07.2013-жыл

Бир гана сайтта катталгандар пикирлерин жаза алат. Эгер катталган болсоңуз, анда аккаунтуңузга кириңиз.
катталгандар гана колдонуучулар "ЖМКларга даттанууларды териштирүү комиссиясына" арыздана алат. Эгер сиздин аккаунтуңуз бар болсо, анда кириңиз.

Азырынча бир да пикир жок...