Акыркы макалалар

"+нъгъъ" фракциясынын депутаты Абдуллажан Хажиматов: "Мыйзамдуулук сакталса дейбиз"

"+нъгъъ" фракциясынын депутаты Абдуллажан    Хажиматов:   "Мыйзамдуулук    сакталса   дейбиз"

Биз шаардык ке\ешке депутат болуп шайлангандан бери эле элден бир топ суроо-талаптар тъшк=н. Алардын баарын болбосо дагы айрымдарын ишке ашырып, калктын мъд==сън чечкенге аракеттерди жасоодобуз. Баары\ыздарга белгилъъ болгондой элдин арасында жър=к кан тамыр оорусу къч=п, мурда 50 жаштан жогорку курактагы жарандар ооруса, акыркы кездерде жаштар аталган ооруга чалдыгышууда. Биздин партия муну эске алып, шаарыбыздын жарандарын жър=к кан тамыр ооруларын акысыз медициналык кароодон =тк=рдък. Бул иш-чаралар азыркы тапта облусубуздун башка район-шаарларында да жъръп жатат. Ошондой эле биздин фракциянын депутаттарынын =зд=рънън округдарындагы жергиликтъъ эл менен ишт== пландары бар. Ошонун алкагында ар търдъъ иштерди жъргъзъш=т. Жакында эле шаарыбыздын баардык мектептеринде акыркы ко\гуроо аземи салтанаттуу белгиленди. Партиянын лидери Бакыт Т=р=баевдин демилгесин шаардык ке\ештин депутаттары колдоп, калаадагы 21 мектептин жакшы окуган 110дон ашык жана Республикалык олимпиададан же\ип чыккан 20дан ашык окуучуларга, аларды даярдаган мугалимдерге ардак баракчасын жана акчалай сыйлыктарды ыйгардык. Аны беръъбъздън себеби, кийинки жаш =спъръмд=рг= стимул болуп, билимге умтулуштарына шарт тъзъъ. Ал эми жакынкы арада калаанын =нъгъшън= биздин партиядагы депутаттардын =зд=рънън иш пландарынын негизинде салым кошо алышат. Шаардын тургундарын социалдык жактан колдоо, кичи ишканаларды тъпт==г=, сырттан келген инвестициялар менен ишт==г= пландарыбыз бар. Ал эми шаардын социалдык-экономикалык =нъктъръъ программасынын долбоору тъзълб=й, жыл жарымдап калса дагы бекитиле элек. КРнын жергиликтъъ =зън =зъ башкаруу мыйзамынын 5-главасынын 44-беренесинин 7-пунктунда мындай деп так айтылган. Калаа башчысы ишке орношкон кънд=н баштап 3 айдан кечиктирбестен шаардын социалдык-экономикалык жактан =нъктъръъ программасынын долбоорун иштеп чыгуусу керек. Аны бекитъъ ъчън шаардык ке\ешке сунуштайт. Бул тъзд=н-тъз мэрдин аткара турган милдети. Бъгънкъ кънд= биздин шаар башчысы тарабынан мындай сунуш тъш= элек болгондуктан шаардык ке\ештин депутаттарынын кезектеги VII сессиясында “+нъгъъ” фракциясы бул маселени к=т=ръп, мэрге эскертъъ ирээтинде башка фракциянын депутаттарына маалымат катары айтып =ттък. Ал эми учурда шаардык ке\еште аткарылып жаткан иштерге токтолсом. Мына жакында =тк=н VII сессияда шаардык бюджеттин аткарылышын к=з=м=лд== ъчън комиссия тъз=лъ деген маселе к=т=рълдъ. Ага биз каршы чыктык. Эгерде мэр жумшалып жаткан каражаттарды к=з=м=лд==нъ кааласа =зъ убактылуу компотенттъъ комиссия тъзъп, текшергенге укуктуу. Анан мэр айтса эле топ-топ кылып комиссия тъзъп текшериш бул мыйзам бузуулук болот. Таптакыр эле алдарды жетпей жатса анан шаардык ке\ешке кайрылса болот. Анда дагы атайын бюджет экономика, каржы жана салыкты к=з=м=лд==чъ туруктуу комиссия бар. Ошолор аркылуу бул маселени чече алат. Экинчи борбордук жана Мир кино театрынын аянтын текшеръъ ъчън комиссия тъз=лъ дешет. Аны атайын кызмат кызматкерлери, к=з карандысыз эксперттер жана башка бир канча текшеръъчъ органдар текшерип, сотко чейин жетти. Мына ошолордун чыгарган корутундусун депутаттар угуп, анан бир тыянак чыгаралы деген жыйынтыкка келишти. Аларды текшеръъг= бир гана “+нъгъъ” фракциясынын =кълд=ръ эле каршы чыгууда деген туура эмес, шаардык ке\ештин башка фракцияларынын депутаттары дагы =зд=рънън каршылыктарын билдирди. Мына шаарга депутат болуп келген алгачкы кънд=н бери эле мыйзамдуулук сакталсын деп келе жатабыз. Бирок, шаардык ке\еште ошол кънд=н ушул мезгилге чейин одоно мыйзам бузуулар байма-бай болууда. Факт менен айтсам жергиликтъъ =зън-=зъ башкаруу мыйзамынын 28-беренесинин 3-пунктунда мындай деп жазылып турат. Жа\ы чакырылаган шаардык ке\ештин биринчи отурумун мурдагы чакырылыштын т=рагасы чакырат, алгачкы ачылышты келген депутаттардын жашы улуусу алып барат. А дегенде эле мыйзамсыз иштер болду. 6-чакырылыштын депутаттарынын биринчи сессияга 2012-жылдын 26-декабрь кънъ уюшулган. Ага мурдагы чакырылыштын т=рагасы тарабынан депутаттар чакырылып, биздин фракциянын депутаттары толук келип, Ата-Журт, СДПК фракцияларынын депутаттарынын келбегенинин себебинен аймактык шайлоо комиссиясынын т=райымы кворум жок болгонун ачыктап, бизге мандат беръъ менен чектелип, сессия болбой таркоого туура келген. Андан кийин “Ак ниет” каолициясынын депутаттары ошол кънъ тъшт=н кийин келип, мыйзамсыз отурум уюштуруп, т=раганы шайлоого ългъръшк=н. Жогоруда чакырылып, кворум жок болгондуктан сессия жокко чыгарылган да. Алардын тъшт=н кийин келгени, отуруму, т=раганы шайлаганы мыйзамга туура келбейт. Бул боюнча биз сот органдарына кайрылганбыз, азыркы кезге чейин жооп боло элек. Эми биз ошол токтомду прокуратурага негизсиз деп протес беръъсън сураналы деген тыянакка келдик. Андан сырткары негизи орчунду деген маселелерди =зънч= сессияга алып чыгыш керек. Бирок, булар мындай иштерди аткарбастан, так ошол орчундуу деген маселелерди к=пчълък маселенин арасына тыгып коюп, к=пчълъктън шары менен =тк=ръп жиберъънъ к=зд=шъъд=. Азыр биз айтып жатабыз, мыйзамдуулук менен =зъбъз кабыл алган регламенттин негизинде иш алып баралы деп. Ошондой эле кън тартибинде жок маселелерди к=т=ръп чыгып, бул жерге талаш-тартышка коюлбашы керек. Регламенттин 12-пунктунун негизинде кън тартиби 15 кън мурда бекитилиш керек. Булар болсо, кън тартибин жана сессиянын материалдарын сессияга бир кън калганда колубузга беришъъд=. Андай мыйзам бузуучулук, регламенттин аткарылбашына туура келип жатат да.

Ал эми =зъбъздън партия жъргъзгъп жаткан саясатыбызга кайрылсам. Биздин “+нъгъъ” саясий партиясында тажрыйбалуу юристерибиз, =з алдынча ишмердъълък кылган депутаттарыбыз бар. Шаардык ке\еште +нъгъъ фракциясы лидерибиз Бакыт Т=р=баевдин ою менен иш жъргъзъш=т деген ой-пикирге кошула албайбыз. Албетте, анын да оюн угуп, =зъбъздън жеке позициябыздын негизинде калаанын =нъгъшъ ъчън иштерди жасайбыз. Ошондой эле биринчи кезекте мыйзамды бузбоого колдон келген аракеттерибизди жасайбыз. Дагы бир нерсени кошумчалай кетсем. Бъгънкъ шаардык ке\ештин иш алып кетъъсъ аталган “+нъгъъ” фракциясынын депутаттарынын демилгеси менен ишке ашырылган. Эгерде лидерибиз каршы болсо депутаттар сессияга келбей коймок. Жок, бъгънкъ кънд= +нъгъъ фракциясы шаардык ке\ештин бардык чакырылган сессияларына толук келип катышуудабыз. Ошол эле кезде белгилеп кетчъ нерсе шаардык ке\ештин 2013-жылдын 28-январында чакырылган сессиясына сессияны чакырган т=рага баш болуп, СДПК, Ата-Журт фракцияларынын депутаттары келген эмес. Ошол сессиянын кън тартибинде каралуучу маселе шаар мэрин шайлоо эле. Эгерде биз жеке кызыкчылык менен келген болсок мындай кадамдарга барбайт болчук. Эл ъчън иштейбиз деп келгендиктен жогорудагыдай кадамдарга бардык. Мына жакында шаар тургундары таза суу менен камсыз болгону турат. Ошол долбоорду колдоо ъчън т=рагага =зъбъз кат менен кайрылып, кезексиз сессия =тк=ръ\ъз АБРдин долбоорун колдоп берели, эл таза суу менен камсыз болсун деген демилге биздин +нъгъъ фракциясы тарабынан к=т=рълг=н. Ошондон кийин шаардык ке\ештин экинчи сессиясы болуп, шаардык ке\ештин иши алдыга жыла баштады. Коомчулукта депутаттар ынтымакка азыркыга чейин келе алышпай жатат деген с=зд=р айтылат экен. Андай эмес, биз ынтымактуу элебиз, мыйзам бузууларга жол бербегенге аракеттерди жасап келебиз мындан кийин дагы жасай беребиз. Бизде 4 туруктуу комиссия бар. Анын бюджет, каржы жана салыкты к=з=м=лд== комиссиясынын т=рагалыгы биздин фракцияга б=лънг=н. Ынтымактуулук менен эле бир канча маселелерди чечъъд=бъз. Аталган комиссиянын демилгеси менен жакында согуш ардагерлерине 1000 сомдон каражат берилди. Буга чейин ар жылы 9-майда 500 сомдон берилип келген экен. Бирок, биз =т= эле каршылык к=рг=зг=н жокпуз, болгону мыйзамды бузбайлы, мыйзамдуулук болсун деп эле айтып келъъд=бъз. Мына биз дагы кандай маселени к=т=ръп жатабыз. Эгерде депутат =зъ жок болсо тийиштъъ адамдарына ишеним кат таштап, добушу к=пчълък тарапка колдонулуп жатат. Мындай к=рънъш Жогорку Ке\еште да болуп жаткандыктан президентибиз Алмазбек Атамбаев каршы болуп, мыйзамга =з ветасын койду. Бул туура маселе бизде да андай болбой элдин ишенимине ээ болуп, шайланып келген со\ ар бири =зъ сессияга катышып, =зъ добуш бериш керек. Негизи ушундайлар аркылуу мыйзам бузуулар орун алып жатат да. Мындай талаш-тартыш бардык жерде эле бар жана биздин талашканыбыз ынтымактын жоктугунан кабар бербейт. Мыйзамдуулук менен кър=шъп келгенбиз мындан кийин дагы кър=ш= беребиз, элдин талабын мъд==сън биргеликте чечип, эл ъчън иштей беребиз.

0

Кенже ТЫНЫМБЕК кызы

Бир гана сайтта катталгандар пикирлерин жаза алат. Эгер катталган болсоңуз, анда аккаунтуңузга кириңиз.
катталгандар гана колдонуучулар "ЖМКларга даттанууларды териштирүү комиссиясына" арыздана алат. Эгер сиздин аккаунтуңуз бар болсо, анда кириңиз.

Азырынча бир да пикир жок...