Акыркы макалалар

«ЭЛ МУРАСЫ» КООМДУК БИРИКМЕСИНИН МҮЧӨЛӨРҮНҮН КАЙРЫЛУУСУ

Биз сиздерге «Эл Мурасы» коомдук бирикмесинин мъч=л=ръ - Россиядагы мигранттардын атынан кайрылып жатабыз. Дегеле бардык мигранттар бул маселеге кайдыгер эместигине ишенебиз. Кайрылуу менен бирге биздин жашоо-турмушубуздан бир аз маалымат берип кетъънъ туура к=ръп отурабыз.

Кыргызстандын социалдык, экономикалык туруктуулугуна мигранттардын салымы зор экендиги талашсыз. Бир жылда Кыргызстандын бюджетине барабар болгон 2 млрд$ акча алып келип аткан мигранттарыбызга жетишээрлик к=\ъл бурулбай жаткандыгы =къндър=т.Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилиги, Екатеринбург шаарындагы Баш консулдугу колдорунан келген аракеттерди жасап, мигранттарга жардамдарын берип келе жатышат. Бирок, биздин к=з карашыбыз боюнча, эгерде жогоруда атлган =кълчълъкт=рд= жакшы штаттарды тъзъп, мигранттар менен иш алып барган кызматкерлеринин санын к=б=йтп=с=, биздин жарандардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоодо мындан да к=п ийгиликтерге жетишсе болот деп эсептейбиз. Кыргызстандык мекендештерибиз сапаттуу жумуштарга орношмок, жакшы кесиптерди ъйр=нм=к жана Кыргызстанга келип жаткан акчанын к=л=мъ мындан да бир кыйла к=б=йм=к деген ойдобуз.

Миграция министрлигин жоюп ТИМне департамент кылып, кайра андан чыгарып Жаштар министрлигине кошуп ж.б.у.с кадамдар мигранттардын жашоосуна кедергисин тийгизбей койбойт экен. Мигранттар ъчън абадай зарыл болгон бул мамлекеттик мекемени ар министрликтерге търткънчък кылбай =зънч= бир кызмат катары (мисалы: мамлекеттик миграция кызматы) болсо жакшы болмок. Себеби ал мекеме мигранттардын маселени чечъъд= ыкчам, кайсы бир министрликке к=з каранды болбогон, тъзд=н-тъз Кыргыз Республикасынын Премьер-Министрине же Президентине баш ийген мекеме болушу керек деп эсептейбиз.

Биз – Кыргызстандын сыртында жърг=н мигранттар ъйд=н алыс жърс=к да =з баалуулуктарыбызды - Кыргыздын тарыхын, маданиятын, тилин, салт-санаасын унутпаганга аракет кылабыз жана Кыргызстанда болуп жаткан к=йг=йл=рг= к=з салып, четте калбай, алардын чечилишине биз да =з салымдарыбызды кошолу деп чечтик. Бирок =з элинде, жеринде Кыргыздын касиеттери баркталбаса, б=т=н жерде аны сактап жана =нъктъръъ кыйынга тураары бышык. Кандай маселе болбосун жарандык коомчулуктун, элдин кызыгуусу жана аракети болмоюнча ишке ашыш кыйын. Биз сиздердин к=\ълъ\ъзд=рдъ ошондой орчундуу маселелердин бири болгон – ысырапкерчилик маселесине бургубуз келип турат.

Кыргызстандык серепчи адистердин изилд==л=рънън жыйынтыгы боюнча, бир жылда Кыргызстанга мигранттар тарабынан бешене тер, кыйынчылык менен табылып келген 2 млрд $ акчанын жарымынан к=бъ той-аштарга кетет экен. Кыргыз эли =т= намыск=й эл келебиз. Бирок, тилеке каршы , бизде куру намыстык къч алган. Акыркы мезгилдерде =т= майдачыл болуп, жалпы улут ъчън жада калса ата-эне, бир тууган, ъй-бъл= же =зъбъз ъчън намыстанбай, кекиртек, кара курсак, сырткы келбет ъчън намыстанып калдык. Уул-кыздарыбыздын б=т=н элде, жерде кыйналып акча таап иштеп-жашаганына, кээ бирлери селсаяк, сойку, арак ичкич, наркоман, кылмышкер болуп, =зън= жана ъй-бъл=сън= бир тыйын пайдасы жок болуп, тетирисинче ал жакта Кыргызды уят кылып, зыян кылып жърг=нън= намыстанбайбыз. 2000 дей биздин жараныбыз =з укуктарын, орус тилин билбей абактарда жаткандарды коргоп чыгара албай олтурганыбызга намыстанбайбыз, кыздарыбыз к=ч=д= башка улуттун =кълд=ръ менен жетелешип жърг=нд=рън= жана анын жыйынтыгына никесиз т=р=п 60 тан ашык ымыркайларды т=р=т ъйл=рън=, к=ч=г=, таштандыга, сууга таштап атып басып кетип атканына намыстанбайбыз, уул-кыздарыбыз та\кы маал 5 терде метро ачылаарда кафеден чыгышып, метронун жанында мас болуп, жыгылып, кусуп, бирин бири бычактап жатканына намыстанбайбыз, э\ =кънъчтъъсъ – Кыргызды Кыргыз к=з-к=рън= тоноп, кордоп атканын к=ръп, “кой, ай” дегенге жарабай тетири басып кетип, ынтымагыбыз, биримдигибиз жок экендигин билдирип, б=т=н элге уят болуп атканыбызга намыстанбай атабыз.

Биз намыстанабыз: аш-тойго баланчага окшоп жылкы сойбой, эч-чучук жебей, арам арак ичпей калганыбызга, кымбат баалуу унаалар менен ЗАГСка чыкпаганыбызга, тойдо жакшы кийим кийбегенибизге, 10 жыл бирге окуган классташтарыбыздын астында =зъбъздъ жогору к=рс=тъп, эл к=зън= к=рънъп 20-жылдыкка кымбат баалуу унаа минип барбаганыбызга.

Айта берсе бътчъд=й эмес... Жаны\ сыздай турган, жър=к канай турган абалдабыз, а биз аларды к=рм=кс=нбъз, байкабайбыз, аралашкыбыз жана алар менен башыбызды ооруткубуз келбейт. Ушинтип баарыбыз к=з жумуп олтура берсек, кайда барабыз, эмне болобуз?

Ысырапкерчилик – бул бизди жакырчылыкка туртуп жаткан илдет. Андан айрылууга жакшы аракеттер болуп жатат, бирок жыйынтыгы жок. Жакшылык =т= берет эмеспи, жамандыктан Кудай сактасын – айттырбай келет. Бирок жакшылыктардагы ашыкча чыгымдарга да чек коюу керек. Баарын бир заматта о\доп жибериш кыйын, акырындык менен, бир четинен баштасак, себеби кайсыл айылда кимдер 20-жылдык =тк=ръп жаткандыктары белгилъъ жана той ээлери да, коноктору да =зд=ръ.

Кээ бирлерибиз “бул салт, болуп келген, уят, намыс керек, эл с=з кылат” жана башка ушул сыяктуу с=зд=рдъойлошубуз мъмкън. Эмне ъчън биз балдарыбыздын суук, эски мектепте отуруп окуп атканына намыстанбай, боор орубай, сынык терезелер менен эшиктерибиз бар экендигибизге намыстанбай, “бир== айтат, съйл=йт, жылкы жебей калабызбы” деп намыстанабыз?! Айта берсек, талкуулай берсек, к=пк= созулчудай. Кели\издер, урматтуу 1976-жылкы мекендештер, кара кекиртекти тыйып, ниетти тууралап бул илдетти жойгонго чогуу кадам таштайлы. Жана кыйынчылык менен табылып аткан акча каражаттарын бир кънд= жеп-ичип албай, чогултуп ишкердикке салалы, жардамга жумшайлы.

Кырыгз элинде аксакалдардын жана эл башчыларынын с=зд=рън= маани берип, кулак салуу, улууларды сыйлоо жана башка жакшы сапаттары к=п. Ушуга байланыштуу, урматтуу. Жусубалы Кырыгызбаевич жана областтын аксакалдары, областтын аймагында “Мектепти бътъръъчъл=рънън 20 жылдык” мааракесин =тк=ръъд= жылкы жана бодо мал союлушуна мыйзамдын негизинде б=г=т коюу\уздарды жана мааракени =тк=ръъ кънд=рънън санын кыскартууга к=з=м=л кылып беръъ\ъзд=рдъ суранабыз. 1976-жылкылар ага кеткен чыгымдарга мектептин бир кемчилигин бътъръп беришсе жана алардан ългъ алып 1977-жылкылар жана андан кийинки мектеп бътъръъчъл=ръ да мектептин бир жерине жардам беришсе, аябай жакшы болмок.

Бир гана сайтта катталгандар пикирлерин жаза алат. Эгер катталган болсоңуз, анда аккаунтуңузга кириңиз.
катталгандар гана колдонуучулар "ЖМКларга даттанууларды териштирүү комиссиясына" арыздана алат. Эгер сиздин аккаунтуңуз бар болсо, анда кириңиз.

Азырынча бир да пикир жок...