Акыркы макалалар

Аярлуу катмарга арналган долбоор

Аярлуу катмарга  арналган долбоор

Табигый ресурстарды башкаруу багытында иш алып барган САМР Алатоо коомдук фонду єлкєбїздїн туруктуу єнїгїшїндє орчундуу салым кошуп келе жатат десек болот. Єзїнїн ишмердїїлїгїндє аталган коомдук фонд жайыттарды жана токойлорду башкаруу, энергоэффективдїїлїк, табигый ресурстарды пайдалануудагы тирешїїлєрдїн алдын алып жєнгє салууда бир топ алгылыктуу аракеттерин кєрсєтє алды. Аалам кєйгєйїнє айланган климаттын єзгєрїшїнє ыўгайлаштыруу жана табигый кырсыктардын тобокелдигин кыскартуу боюнча дагы иштиктїї иш аракеттердин їстїндє иштеп келет. Єлкєбїздїн туруктуу єнїгїшїнє карата ар кандай долбоорлорду ишке ашырып жаткан чет єлкєлїк уюмдар менен тыгыз байланышта болгондуктан, учурда Кыргызстандагы туруктуу DCA Central Asia уюму менен биргелешип иш алып барууда. Алгачкы кадамын баштаган бул долбоор туурасында САМР Алатоо коомдук фонду мындайча маалымат берди. Долбоор, DCA Central Asia уюмунун «Азыктануу укугу 2014-2015» программасы - деп аталат.

Долбоордун башкы максаты «Кыргыз Республикасындагы жана Тажикстан Республикасындагы калктын эў аярлуу катмарындагы укук ээлеринин їй-чарбаларынын абалын жакшыртуу» болуп саналат. Долбоорду ишке ашырууда, биздин єнєктєштєр жана уюмдар менен биргеликте иштейбиз. Калктын жакыр катмары менен, єзгєчєлєнгєн, аярлуу аялдар жана эр адамдар менен биргеликте иштєєгє умтулабыз. Саясатыбызда аларды укук ээлери катары карайбыз. Алар менен прогрессивдїї иш алып барабыз.Алар їчїн азык-тїлїктїн жетиштїїлїгїн жана сапатын жакшыртуу укугун коргойбуз. Биз ачарчылык деўгээлин азайтуу жана азыктануу укугуна жетишїї їчїн стратегиялык, спецификалык контексттик компоненттерди колдонуп, туруктуу тиричиликти камсыздоо ченинде иш жїргїзєбїз. Єлкєбїздє иштеп жаткан DCAнын башка программаларындагыдай эле тиричиликти камсыздоодо гуманитардык иш аракетинде, активдїї жарандык позицияны карманат.Єндїрїштє єндїрїмдїїлїктї арттыруу менен арбын киреше алууну жогорулатуу сапатын жакшыртуу кєздєлєт. Климаттын єзгєрїїсїндє табигый тобокелдиктерде аярлуу катмардын ыўгайлашуусун турукташтырууга кызыкдар. Жергиликтїї демократиялык структураларды жана прогрессивдїї кызыкдар тараптар менен кызматташып, билим берїї системасын бекемдеп, туруктуу тиричиликти камсыздоодо коомчулуктар менен єнєктєштєрдї колдойбуз. Азык-тїлїк укугу программаларында биз, табигый кырсыктарды азайтууда жана климаттын єзгєрїшїнє жараша ыўгайлашууну жергиликтїї мїмкїнчїлїктєрдїн негизинде бекемдєєнїн їстїндє иштейбиз.

Бул иш чаралардын баары кырсыктардын терс таасирин азайтууга жана єз учурунда чара кєрїї менен тез арада калыбына келтирїїгє кємєк кєрсєтїї їчїн жасалат.

Долбоордун аталышы «Кыргыз Республикасындагы жана Тажикстан Республикасындагы эў аярлуу катмардагы укук ээлеринин їй-чарбаларынын абалын жакшыртуу»,-деп турат.

Аталган доолбоордун сынак аймактары болуп: Нарын облусунун, Нарын району, Ак-Талаа райондорунан, Жан-Булак, Эмгек-Талаа, Учкун, Куланак, Ак-Тал айылдары киргизилди.

Борбордук Азиядагы башкы калпыстыктардын бири - табигый ресурстарды сарамжалдуу пайдаланбагандык. Ошондон улам, їйлєрдє жылуулук энергиясын ыксыз сарптоого жол берилет. Ал эми кєп тажрыйба топтогон САМР Алатоо коомдук фонду отунду їнємдєє їчїн атайын ыкмалар бар экендигин кєрсєтє алат. Алар жылуулук энергиясын їнємдєєчї технологиялар-энергоэффективдїї мештер, тамак-аш даярдоо їчїн тышкы мештер «Очок» жана кїн нуруна нан бышыруучу меш жана башка тамак-аш даярдалуучу мештер болуп саналат. Мисалга алсак, тез бышыруучу ашкана жабдуулары (скороваркалар).

Долбоордун максаты - «табигый кырсыктардын жана климаттын єзгєрїшїнїн тобокелдигин азайтууну эске алып, азык-тїлїк коопсуздугун туруктукташтыруу їчїн аярлуу укук ээлерин колдоого алуу».

Долбоордун

иш-чаралары:

• Базалык изилдєє. Бул иш-чара чегинде 75 ден ашуун эў аялуу катмардын укук ээлеринен маалымат алуу. Маалыматтарды анализдеп,кийинки эффективдїї иштєєгє натыйжалары топтолду.

• Жетиштїї азыктанууга укук концепциясы боюнча маалыматтык семинар єткєрїї. Иш-чара ар бир сынак аймактарында єткєрїлгєн. Бул иш-чаранын максаты – азыктануу укугу концепциясы тууралуу жергиликтїї калкка маалымат берїї. Семинарларда жергиликтїї администрациялардын єкїлдєрї жана эў аярлуу катмардын укук ээлери катышышты.

• Энергоэффективдїї технологиялар кєргєзмєсїн єткєрїї. Кєргєзмє айыл єкмєтїнїн имаратында єткєрїлїп, айылдын жашоочулары жана эў аярлуу укук ээлери чакырылган. Кєргєзмє учурунда САМР Алатоонун жамааты суроолорго жооп берип, энергоэффективдїї технологиялардын техникалык єзгєчєлїктєрї тууралуу кызыктуу маалымат беришти.

• Климаттын єзгєрїшїнє ыўгайлаштыруу боюнча семинар єткєрїї. Сынактык аймактагы айылдардын ар биринде 3-кїндїк семинарлар уюштурулган. Семинар учурунда катышуучулар климаттын єзгєрїїсїнїн себептеринин толук картинасын алышты жана мында єзїлєрїнїн катышуусун ачык кєрїштї.

Кийинки пландар:

• Жазында аярлуу катмардагы їй-чарбаларынын усталары арасында энергоэффективдїї мештерди куруу боюнча практикалык семинар єткєрїлєт. Семинардын максаты – усталарды їйрєтїї, кийин ал усталар жергиликтїї калкка кызмат кєрсєтє алышат.

• Профессионалдык ашпозчуну тартуу менен туура тамактануу боюнча семинарлар жана туура тамактануу боюнча рецепттер китебин иштеп чыгуу.

• Энергоэффективдїї мештерди куруу боюнча мастерлер бирикмесин тїзїї.

Булар алдыга койгон максаттарды ишке ашырууда долбоордун катышуучуларына чоў жардам болот деген ишеничтебиз.

Кыргыз элинин туруктуу єнїгїшїндє єз аракеттери менен эмгектерин арнап келген САМР Алатоо Коомдук Фондунун жаўы башталган долбоорун жїзєгє ашырууда талыкпас кайраты, тереў билими менен топтолгон тажрыйбалары ишти алдыга жылдырат.

САМР Алатоо КФ

Бир гана сайтта катталгандар пикирлерин жаза алат. Эгер катталган болсоңуз, анда аккаунтуңузга кириңиз.
катталгандар гана колдонуучулар "ЖМКларга даттанууларды териштирүү комиссиясына" арыздана алат. Эгер сиздин аккаунтуңуз бар болсо, анда кириңиз.

Азырынча бир да пикир жок...